Pogoji poslovanja

Ta sporazum določa pogoje uporabe gradiv in storitev, dostopnih na spletni strani leze.si (v nadaljevanju – »spletna stran«).

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE Velja od: 01.10.2023
1. DEL
• Turistična agencija LEŠNIK & ZEMLJIČ d.o.o., Mariborska cesta 16, 2235 Sv. Trojica (v nadaljevanju agencija) prodaja lastne aranžmaje, pri katerih nastopa kot organizator potovanja ter aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev. • Določila iz prvega dela Splošnih pogojev veljajo ne glede na to ali agencija nastopa v vlogi organizatorja potovanja ali kot pooblaščena agencija drugega organizatorja.
• Za aranžmaje drugih organizatorjev potovanj veljajo njihovi splošni pogoji in so razvidni iz njihovih cenikov oz. programov, ime odgovornega organizatorja je razvidno iz katalogov in programov potovanj ter je navedeno na pogodbi /prijavnici. • Sestavni del pogodbe o potovanju je tudi: program potovanja, katalog in cenik organizatorja s splošnimi pogoji organizatorja potovanja.
• Sestavni del pogodbe/prijavnice je tudi cenik ter informacije in stroški poslovanja, ki se nahajajo na delovnih mestih v poslovalnicah agencije.

PRIJAVE IN VPLAČILA • Ob prijavi plačate 40% celotne vrednosti aranžmaja ali programa potovanja, ostalih 60% cene pa je treba poravnati vsaj 15 dni pred odhodom (če ni v pogodbi določeno drugače).
• Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ-request) plačate varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda. Potnik oz. naročnik ob prijavi podpiše pogodbo/prijavnico o rezervaciji. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oz. pogojih odgovornega organizatorja pravna obveznost tako za potnika oz. naročnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi.
• V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. • Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (glej ODPOVED POTOVANJA, II del).
• Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oz. podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali internetu, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, njihove rojstne datume in naslove stalnega ter morebitnega začasnega prebivališča. • Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem ustne potrditve potnikovega sprejema ponudbe agencije, ki jo agencija udejanji s svojim podpisom na pogodbi o potovanju oz. v primeru telefonske ali internetne prodaje z dnem, ko agencija pošlje pisno potrditev potnikovega sprejema ponudbe agencije potniku pri čemer je agencija dolžna potniku ob potrditvi izdati oz. poslati potrdilo o potovanju.
• Aranžmaje lahko plačate tudi s kreditnimi karticami ali obročno s trajnikom (Kredit na mestu do 1.300,00 EUR). Aktualne informacije o plačilnih pogojih so predstavljene v ceniku storitev ter informacijah in stroških poslovanja, ki se nahajajo na delovnih mestih v naši poslovalnici. • V primeru, ko na dan zapadlosti kateregakoli obroka plačila po pogodbi o letovanju ne bi bil izvedljiv potnikov oz. naročnikov trajni nalog banki, pri kateri ima odprt svoj račun in ki je bil odprt za plačilo aranžmaja, potnik oz. naročnik izgubi dobroto obročnega odplačila. V tem primeru na dan zapadlosti prvega zamujenega obroka zapadejo v plačilo vsi preostali neplačani obroki plačila in od seštevka vrednosti vseh obrokov tečejo od prvega dne zamude pa do plačila zakonite zamudne obresti.
• V kolikor potnik v primeru zapadlosti vseh obrokov zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka pred nastopom potovanja ne poravna celotne cene turističnega aranžmaja najkasneje do zadnjega dne pred dnem potovanja, se šteje, da je odstopil od potovanja, saj je skrajni plačilni rok bistveno določilo konkretne pogodbe o potovanju. V tem primeru potnik v celoti krije stroške odpovedi , ki ob tem nastanejo, po določilih 2. dela teh Splošnih pogojev o odpovedi potovanja . Ista posledica doleti tudi potnika, ki sicer ne plačuje cene turističnega aranžmaja s trajnim nalogom banki in ki ne poravna celotne cene turističnega aranžmaja najkasneje do zadnjega dne pred dnem potovanja. 

PRIJAVNINA IN DRUGI STROŠKI
•Ob sklenitvi pogodbe ne zaračunavamo prijavnine .
•Naknadne spremembe imena, števila potnikov, nastanitve (v kolikor so sploh še možne) zaračunamo po ceniku organizatorja oz. minimalno 8,5 EUR po osebi.

NEZGODNO ZAVAROVANJE POTNIKOV
•Nezgodno zavarovanje potnikov je pri nekaterih aranžmajih (odvisno od posameznega organizatorja) že vključeno v ceno, kar je razvidno iz posameznega programa potovanja.
• Če se odločite za potovanje, ki ne vključuje nezgodnega zavarovanja in niste kako drugače že nezgodno zavarovani, vam priporočamo sklenitev Lešnik & Zemljičevega zavarovalnega paketa, sočasno ob rezervaciji potovanja. Podrobnejše informacije so vam na voljo v Lešnik & Zemljičevi poslovalnici.

ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI POTOVANJA
Vsak potnik lahko ob rezervaciji turističnega aranžmaja, katerega organizator je agencija doplača za primer odpovedi turističnega aranžmaja, če nastopijo:
• smrt, nesreča ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja;
• hujša nesreča ali smrt ožjih svojcev, kar zavarovancu onemogoča potovanje.
Višina doplačila znaša 5 % vrednosti celotnega aranžmaja.
Ne glede na doplačilo za primer odpovedi turističnega aranžmaja ima agencija v primeru potnikove odpovedi pravico do povrnitve administrativnih stroškov v višini vplačanega doplačila za primer odpovedi turističnega aranžmaja.
Potnik mora potovanje odpovedati pisno in z ustreznim dokazilom, in sicer najkasneje do odhoda na potovanje;v nasprotnem primeru nima pravice do uveljavljanja vračila na podlagi doplačila za primer odpovedi turističnega aranžmaja. Zahtevka za vračilo ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja. Šteje se, da potnik potovanja ni pričel oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnih koli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede na to, ali se je to zgodilo med potovanjem ali na začetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi doplačila za primer odpovedi turističnega aranžmaja. V primeru, da potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni doplačal za primer odpovedi turističnega aranžmaja, ima agencija pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko vrne agencija potniku.

POTNIKOVE OBVEZNOSTI
•Potnik je dolžan poskrbeti, da on osebno in njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo obmejnim, carinskim, zdravstvenim in drugim predpisom svoje države, kakor tudi predpisov držav, v katere potuje; nadalje mora spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja, vodnikom ali izvajalcem storitve. V kolikor ne bi upošteval svojih obveznosti iz tega člena, potnik odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator oziroma pooblaščena agencija pa odklanjata vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.
•Potniki so dolžni upoštevati informacije o potrebnih vizumih, morebitnih posebnostih veljavnosti potnih listin v času vstopa v tujo državo in zdravstvenih formalnosti, ki so potrebne za potovanje in bivanje v namembnem kraju potovanja ter pravočasno poskrbeti za zadostitev mejnim in zdravstvenim pogojem in obveznostim. Lahko se odločite, da vam izdelavo vizumov posredujemo mi. V tem primeru zaračunavamo posredovanje pri izdelavi vizumov. Višina stroškov je odvisna od države v katero potujete-podrobneje v poslovalnici. Strošek posredovanja ne vključuje stroškov izdelave vizuma.
•Za zamudo pri izdaji ali pošiljatvi vizumov s strani konzularnih služb, za izgubo pošte z dokumenti potnika, ki služijo za pridobitev vizumov, za negativno rešitev vizuma ali drugih dogodkov zunaj sfere agencije, zaradi katerih potnik potovalnih dokumentov ali vizumov agencija potniku ne vrača, četudi ta zaradi zapletov s pridobitvijo vizumov potovanja ne začne ali ga ne konča v skladu s programom.

 
LETALSKE VOZOVNICE IN VOZNI RED LETAL
•V kolikor je na pogodbi označeno, da gre za prodajo letalske vozovnice, navajamo v rubriki »odgovorni organizator potovanja« na prvi strani pogodbe prevoznika ali pooblaščenega IATA agenta, ki je vozovnice izstavil in ki odgovarja za pravilnost in veljavnost slednjih. Vsi pogoji potovanja kot so prevoznik, končni redi letenja, morebitne omejitve pri prenosu, odpovedi, refundiranju ter spremembi imen so razvidni iz letalske vozovnice. Višina morebitnih stroškov odpovedi letalskih vozovnic je v izključni pristojnosti voznika.

•Pri rezervaciji letalske vozovnice ni možno doplačil odstopnine.
•Morebitna zamuda priključnega leta, posledica česar je zamuda osnovnega leta, gre izključno na potnikov riziko.
•Pridružujemo si pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.
•Spremembe iz prejšnje točke pri paketnih aranžmajih (letovanjih) ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu v letoviški kraj ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku.

TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV OZ. POTOVANJ
•Rok plačila znaša 3 dni od izvršene telefonske prijave potnika, razečn če ni določen oziroma z agencijo dogovorjen daljši ozirama krajši rok, pri čemer je rok plačila bistvena sestavina pogodbe o potovanju. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da je pogodba razveljavljena po samem zakonu.
•V kolikor potnik ob telefonski prijavi agenciji posreduje številko svoje kreditne kartice, s katero plačuje potovanje, z namenom plačila po pogodbi o potovanju, šteje, da je pogodba razveljavljena po samem zakonu, če plačilo ni odobreno s strani potnikove banke ali bančnega operaterja.
•Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.
•Telefonska prijava potnika je mogoča najkasneje 18 dni pred pričetkom potovanja, razen v kolikor z agencijo ni dogovorjeno drugače.

UPORABA PODATKOV
•Vse pridobljene podatke o potnikih varuje LEŠNIK & ZEMLJIČ v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanje o ponudbi. Če potnik ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA
•Ti splošni pogoji veljajo od dne njihovega sprejetja in učinkujejo v vseh pogodbenih razmerjih, sklenjenih po njihovem sprejemu. V kolikor ti pogoji potniku zagotavljajo ožji obseg pravic, kot jim gredo po predpisih, veljavnih na območju RS, se v primeru kogentnosti določil predpisov v morebitnih sporih uporabljajo določila teh predpisov.

SODNA PRISTOJNOST
•Za morebitne spore, ki se nanašajo na posredniško vlogo Lešnik & Zemljič in jih ni možna rešiti po mirni poti, je pristojno sodišče v Mariboru.
2. DEL
VSEBINA IN ORGANIZACIJA ARANŽMAJA
•Naslednja določila veljajo skupaj z določili iz prvega dela Splošnih pogojev le za aranžmaje, kjer kot organizator potovanja nastopa Lešnik & Zemljič.
•Organizator potovanja jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja.
•Organizator bo v popolnosti in na opisan način uresničil aranžma, razen v primeru izrednih okoliščin (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti ipd.).

CENE ARANŽMAJA
•Organizator si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen v cenikih oziroma programih potovanj v primeru spremembe cen prevoznih storitev oz. če se spremeni razmerje med valutami, na osnovi katerih je izračunana vrednost potovanja. Soglasje kupca za zvišanje cene aranžmaja do 10% ni potrebno. V kolikor pa podražitev preseže 10% ima kupec pravico razdreti pogodbo, ne da bi mu bilo treba plačati odškodnino.

KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV
•Hoteli v programih so označeni v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki ste jih vajeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje kategorije (namesto 3* raje 4*).
•Prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva.
•Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.
•Pri aranžmajih, označenih z »all inclusive«, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oz. ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh all inclusive ponudb s produkti blagovnih znamk (npr. Magic Life, RIU, Grecotel …). Običajno je osnovna storitev pri all inclusive polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta tudi pijača. Nekateri hoteli nudijo pestro animacijo in nekatere športne aktivnosti brez doplačila. Tudi ležalniki in sončniki so ponekod zajeti v ceno.

SPREMEMBE PROGRAMA
•Organizator programa ima pravico do spremembe programa, če nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo možno predvideti, se jim izogniti ali preprečiti, glej točko VSEBINA IN ORGANIZACIJA ARANŽMAJA).
•Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev, kar se lahko zgodi tudi šele na kraju samem, vendar le z nastanitvijo v objektu iste ali višje kategorije. Morebitna višja cena nastanitve ne bremeni potnika.
•Letalski prevozniki si pridržujejo pravico do spremembe letalskega voznega reda, kar se lahko zgodi tudi tik pred odhodom, vendar mora biti potnik o tem pravočasno obveščen.
•Zaradi organizacijskih in vremenskih razlogov si pridržujemo pravico spremembe programa (vrstnega reda ogledov) v skladu z realnimi možnostmi, ne da bi bila pri tem okrnjena vsebina programa.

ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI ALI SPREMEMBE
•Organizator programa lahko delno ali popolnoma odpove program, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, katerim se ne bi bilo možno izogniti ali jih preprečiti, in ki bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi ali zanj sprejema rezervacije, če bi le-te obstajale v času objave in prodaje aranžmaja.
•Organizator lahko odpove aranžma tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev, ali ko se v primeru odpovedi potnikov v skladu s temi pogoji skupno število potnikov spusti pod minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev. V kolikor na programu ni posebej navedeno minimalno število potnikov, ki je potrebno za izvedbo potovanja, veljajo naslednja merila:
-za aranžmaje s posebej najetimi letali (čarter) 80% zasedenosti letala;
-za avtobusne aranžmaje 45 potnikov; -za aranžmaje IT (z rednimi linijami) 25 potnikov.

•Organizator je dolžan potnike o tem obvestiti najmanj 7 (sedem) dni pred začetkom aranžmaja. V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč kupcem vrne celoten plačani znesek.
•Lešnik & Zemljič si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja , če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredviden vzroki, na katere Lešnik & Zemljič ne more vplivati, brez
posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
•Lešnik & Zemljič ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica kakšnih zamud. Potnik v teh primerih ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa potovanja, kakor tudi ne do naknadnega znižanja cene.
•V primeru Lešnik & Zemljičeve odpovedi potovanja, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA
Potnik ima pravico do odpovedi turističnega aranžmaja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V kolikor potnik odpove turistični aranžma na svojo željo, je upravičen do povračila določenega dela vplačanega zneska. Višina vračila je odvisna od časa, v katerem je potnik odpovedal turistični aranžma.
Stroški odpovedi turističnega aranžmaja za potnika so:
• odpoved do 30 dni pred odhodom – 20 % od cene turističnega aranžmaja;
• odpoved od 29 do 22 dni pred odhodom – 40 % od cene turističnega aranžmaja;
• odpoved od 21 do 15 dni pred odhodom – 50 % od cene turističnega aranžmaja;
• odpoved od 14 do 8 dni pred odhodom – 70 % od cene turističnega aranžmaja;
• odpoved od 7 do vključno dneva odhoda oz. pričetka opravljanja storitve, neudeležba brez odpovedi – 100 % od cene turističnega aranžmaja;

Višino stroškov ob odpovedi zaračunava agencija v odstotkih od celotne cene turističnega aranžmaja, ne glede na to, kolikšen delež je bil plačan do dneva odpovedi. Za skupine se lahko odpovedni riziko s posebno pogodbo opredeli tudi drugače. Višina stroškov odpovedi turističnega aranžmaja, kadar agencija ni organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih agenciji narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja določeni drugače, veljajo pogoji, določeni v programu.
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
•Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interes potnikov skladno z dobrimi poslovnimi običaji v turizmu.
•Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in je odgovoren za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealizacije storitev nastalih zaradi višje sile (glej točko VSEBINA IN ORGANIZACIJA ARANŽMAJA) ali zamud prevoznih sredstev, za katere prevoznik ni odgovoren v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami.
•Fakultativne izlete na potovanju organizira lokalna agencija. Organizacija za izvedbo teh izletov ne prevzema odgovornosti.

PRTLJAGA
•Potnik ima pravico do brezplačnega prevoza prtljage na letalskih prevozih do določene teže, ki jo določa prevoznik (običajno 15-20 kg). Vsak preseženi kilogram dovoljene teže potnikove prtljage je potrebno doplačati po ceniku prevoznika. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

•Prevoz prtljage poteka na potnikov riziko. Organizator ne odgovarja za uničeno ali izgubljeno prtljago, kakor tudi ne za krajo prtljage in dragocenosti iz nastanitvenih objektov (sobe, apartmaji) in prevoznih sredstvih (letal, avtobusov, ladij…).V primeru izgubljene prtljage mora potnik na kraju samem sestaviti zapisnik s predstavnikom prevoznika in se ravnati po postavljenih odredbah.
•Organizator lahko posreduje med potnikom in prevoznikom, vendar brez materialne obveznosti do kogarkoli.
•Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

NASTANITEV, ŽELJE POTNIKOV
•V kolikor potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, oprema, ločeni ležišči, lega-orientacija, določeno nadstropje…), bo sprejel nastanitev v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v dotičnem hotelu. Razdelitev sob je v izključni pristojnosti hotelirjev. Organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, želja potnika želje potnika lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.
•Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta ponavadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobo, da je ponavadi majhna in ima slabšo lego.
•Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre večinoma za dvoposteljno sobo z dodatnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Ponavadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in le večinoma primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeju gibanje v sobi.
•Po običajih se menjava sob vrši med 12. in 14. uro. Tako je potrebno pri odhodu sobo zapustiti do 10. ure, saj je le to potrebno pripraviti za nove goste. Za točne ure prevzema oz. zapustitve sobe veljajo predpisi vsakega posameznega hotela.

ZDRAVSTVENI PREDPISI IN ZAŠČITA
•Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o letovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo.
•Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in inozemstvu v obsegu in na način, ki je določen s predpisi pristojne zdravstvene ustanove in se je dolžan z njimi seznaniti pred pričetkom potovanja.

REŠEVANJE PRITOŽB
V primeru, da pride do nepopolne izvedbe storitev, navedenih v programu, potnik lahko zahteva sorazmerno odškodnino. Potnik mora pisno reklamacijo predložiti v poslovalnici Lešnik & Zemljič ali pri pooblaščeni agenciji (mesto prijave) v dveh mesecih po koncu potovanja. Pisni reklamaciji morajo biti priloženi ustrezni dokazi s katerimi potnik dokazuje upravičenost reklamacije (zapisniki ali/in potrdila hotelirjev, prevoznikov in drugih pooblaščenih oseb). Potnik je dolžan začeti reklamacijski postopek že ob nastanku, na kraju samem. Reklamacijo mora podati odgovorni osebi in zahtevati zapisnik. V kolikor potnik zamudi določen rok za uveljavitev reklamacije (dva meseca), Lešnik & Zemljič take prepozno prispele reklamacije ne bo upošteval in ne obravnaval, ne glede na njeno upravičenost. Enako velja v primeru nepopolne reklamacije.
V kolikor je po krivdi Lešnik & Zemljč prišlo do opustitve izvedbe programa oziroma storitev predvidenih v programu, ima potnik pravico do povračila stroškov v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, vendar to ne velja v primeru, da je imel Lešnik & Zemljič pravico do odpovedi ali spremembe skladno z določili teh pogojev.
Skladno z 894. členom obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina oziroma nadomestilo za neizvedene storitve na višino plačanega zneska (cena aranžmaja).

SODNA PRISTOJNOST
•Za reševanje morebitnih sporov, ki jih pogodbeni stranki sporazumno ne bi mogli rešiti je pristojno sodišče v Mariboru.

Podjetje in skrb strani

LEŠNIK & ZEMLJIČ d.o.o

Mariborska cesta 16, 2235 SV. TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

ID ZA DDV: SI18608159

MATIČNA: 5345464000